FINS DA ACADEMIA GALEGA DE TEATRO

 

1. Fomentar o desenvolvemento das artes e as ciencias relacionadas directa ou

indirectamente co teatro, a arte dramática e a produción teatral en todos os

seus subsectores, xéneros e formatos.

 

2. Recoñecer e dar a coñecer a profesionalidade e excelencia artística dos seus membros e a través deles estimular a comprensión na sociedade do valor

fundamental do Teatro.

 

3. Fomentar o progreso das artes, as técnicas e o coñecemento relacionados

directa ou indirectamente co Teatro.

 

4. Promover a asistencia e o intercambio de experiencias e de información

artística, científica e técnica entre todos os seus membros, a coordinación

dos diferentes aspectos das súas actuacións e a análise dos problemas profesionais comúns.

 

5. Realizar estudos e traballos científicos, artísticos e técnicos sobre cuestións

relacionadas co Teatro, editalos e difundilos e promover e apoiar a investigación sobre ditas materias, convocando e concedendo as axudas que

se consideren convenientes.

 

6. Facilitar á Administración Pública os informes que sobre materias

relacionadas co Teatro lle sexan solicitados, así como propoñer á mesma as

iniciativas que a Asociación "Academia Galega de Teatro" estime

oportunas.

 

7. Establecer intercambios artísticos e culturais con entidades similares do

resto do Estado español ou mesmo estranxeiras.

 

8. A posible concesión de premios a traballos artísticos, profesionais, de

difusión ou de investigación científica ou outros relacionados co sector do

Teatro en Galicia.

 

ACTIVIDADES DA ACADEMIA GALEGA DE TEATRO

 

a) A organización de conferencias, seminarios ou congresos artístico, científico, político ou sociocultural sobre o Teatro ou a Arte Dramática.

 

b) A convocatoria e organización de premios destinados a recoñecer o traballo

dos creadores, autores, artistas e profesionais máis destacados no desenvolvemento das distintas áreas que comprende o Teatro.

 

c) Creación dos servizos dedicados ao estudo e investigación da interacción

entre o Teatro e a tecnoloxía.

 

d) Convocatoria de concursos e certames dirixidos a favorecer a investigación,

difusión e recoñecemento do traballo desenvolvido no Teatro.

 

e) Calquera outra actividade tendente a elevar o nivel artístico, técnico ou

científico dos seus membros, de xeito que o teatro alcance a relevancia social que lle corresponde, e cantas outras teñan como obxectivo fomentar a

promoción e difusión das obras teatrais.

 

 

 

 

 

 

2021 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA

 

A Academia Galega de Teatro está subvencionada pola Deputación Provincial da Coruña 

Aviso legal e política de privacidade